Renal Practitioners

Hieronder vinden jullie handige tips met daarin links naar handige websites en het nieuwe functieprofiel.

Renal links

Formules/Berekeningen

Lees meerarrow

Ultrasound

Lees meerarrow

in bewerking

Literatuur

Lees meerarrow

Functieprofiel

Kern van de functie

Lees meerarrow

De Intensive Care Practitioner met als achtergrond Intensive Care verpleegkundige heeft een geaccrediteerde CZO-opleiding* gevolgd tot Intensive Care Practitioner met een specifiek expertisegebied en is werkzaam op een Intensive Care. De Intensive Care Practitioner wordt ingezet voor een omschreven patiëntengroep waarmee een individuele behandelrelatie wordt aangegaan en fungeert hiermee binnen het expertise gebied tussen het verpleegkundig- en medisch domein. Door het uitvoeren en lezen van wetenschappelijk onderzoek, uitvoeren van metingen, klinisch redeneren en Evidence Based- en Best Practice komt de Intensive Care Practitioner tot aanvullende diagnostiek, behandeling, interventie en advies.

* Uitzondering geldt voor Intensive Care Practitioners die voor 2021 de opleiding hebben gevolgd

Situatieschets

Lees meerarrow

De Intensive Care Practitioner is werkzaam op de Intensive Care binnen het specifieke expertise gebied (Ventilatie, Circulatie, Renaal of Neurologie). De Intensive Care Practitioner initieert, voert uit en evalueert het beleid in samenspraak met de intensivist. De Intensive Care Practitioner levert een bijdrage aan de ontwikkeling en implementatie van behandelprotocollen op het expertise gebied. Binnen het expertise gebied geeft de Intensive Care Practitioner onderwijs aan het verpleegkundig -en medisch domein. Tevens heeft de Intensive Care Practitioner, binnen het expertise gebied, een consultatieve functie binnen- en buiten de Intensive Care en het ziekenhuis. Daarnaast heeft de Intensive Care Practitioner een signalerende en initiërende rol om kwaliteit van zorg op het expertise gebied te verbeteren door gebruik te maken van Evidence Based- en Best Practice.

Plaats in de organisatie

Lees meerarrow

De Intensive Care Practitioner:

• Initieert en heeft samen met de intensivist een rol in beleidsontwikkeling binnen het

expertise gebied.

• Beschikt over kennis van relevante medische en verpleegkundige werkterreinen of

verwante kennis- en vakgebieden om adequaat te kunnen reageren op

veranderingen in verschillende patiënt-gerelateerde parameters.

o Rekening houdend met:

▪ Fysieke toestand van de patiënt

▪ Reacties van de patiënt tijdens de behandeling

▪ Omgevingsfactoren die de patiënt beïnvloeden

o En kan daarnaast:

▪ Observeren, registreren en analyseren van de ingestelde behandeling

en vitale functies

▪ Anticiperen op en nemen van initiatieven tot adequaat handelen bij

bedreiging van de vitale functies op basis van de gestelde

diagnose/gemaakte analyse

▪ Interpreteren en analyseren van uitgevoerde onderzoeken en

laboratoriumbepalingen

• Voert zelfstandig echografie uit volgens Point Of Care Ultra Sound (POCUS) binnen

het expertise gebied.

• Voert zelfstandig aanvullende diagnostische metingen uit binnen het expertise

gebied.

• Heeft een ziekenhuis brede consultatieve functie binnen het expertise gebied.

• Legt verbanden tussen de CANMEDS rollen passend bij de functie van Intensive

Care Practitioner.

• Geeft relevante informatie over de behandeling van de patiënt, aan de patiënt en/of

naasten, intensivist en leden van het behandelteam en houdt rekening met;

o De toegepaste handelingen, farmaca, (mogelijke) complicaties en hun invloed

op psychische en somatische toestand van de patiënt

o Methoden en richtlijnen voor het begeleiden en voor het geven van informatie

aan patiënten en wettelijke en/of andere vertegenwoordigers

o De eigen beroepsethiek, de beroepscode en het beroepsgeheim

o De eigen bevoegdheden en verantwoordelijkheden.

• Onderhoudt contacten met het multidisciplinaire team.

• Neemt deel aan het multidisciplinair overleg (MDO) en adviseert binnen het expertise

Taken / verantwoordelijkheden in hoofdlijnen

Lees meerarrow

-   Patiëntenzorg

-   Deskundigheidsbevordering

-   Kwaliteitsbevordering

Patiëntenzorg

Lees meerarrow

De Intensive Care Practitioner:

Initieert en heeft samen met de intensivist een rol in beleidsontwikkeling binnen het expertise gebied.

Beschikt over kennis van relevante medische en verpleegkundige werkterreinen ofverwante kennis- en vakgebieden om adequaat te kunnen reageren op veranderingen in verschillende patiënt-gerelateerde parameters.

- Rekening houdend met:

            - Fysieke toestand van de patiënt

            - Reacties van de patiënt tijdens de behandeling

            - Omgevingsfactoren die de patiënt beïnvloeden

- En kan daarnaast

            - Observeren, registreren en analyseren van de ingestelde behandeling en vitale                    functies

            - Anticiperen op en nemen van initiatieven tot adequaat handelen bij bedreiging                   van de vitale functies op basis van de gestelde diagnose/gemaakte analyse

            - Interpreteren en analyseren van uitgevoerde onderzoeken en                                                   laboratoriumbepalingen

Voert zelfstandig echografie uit volgens Point Of Care Ultra Sound (POCUS) binnen het expertise gebied.

Voert zelfstandig aanvullende diagnostische metingen uit binnen het expertise gebied.

Heeft een ziekenhuis brede consultatieve functie binnen het expertise gebied.

Legt verbanden tussen de CANMEDS rollen passend bij de functie van Intensive Care Practitioner.

Geeft relevante informatie over de behandeling van de patiënt, aan de patiënt en/of naasten, intensivist en leden van het behandelteam en houdt rekening met;

  • De toegepaste handelingen, farmaca, (mogelijke) complicaties en hun invloed op psychische en somatische toestand van de patiënt
  • Methoden en richtlijnen voor het begeleiden en voor het geven van informatie aan patiënten en wettelijke en/of andere vertegenwoordigers
  • De eigen beroepsethiek, de beroepscode en het beroepsgeheim
  •  De eigen bevoegdheden en verantwoordelijkheden.

Onderhoudt contacten met het multidisciplinaire team.

Neemt deel aan het multidisciplinair overleg (MDO) en adviseert binnen het expertise

Deskundigheidsbevordering

Lees meerarrow

De Intensive Care Practitioner

- Initieert, ontwikkelt en geeft onderwijs binnen het expertise gebied voor deskundigheidsbevordering aan medewerkers binnen het verpleegkundig en medisch domein.

- Volgt scholing, leest vakliteratuur en bezoekt (internationale) congressen en symposia. De Intensive Care Practitioner is hierdoor op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en onderzoeken binnen het expertise gebied.

- Vertaalt gegevens van wetenschappelijk onderzoek binnen het expertise gebied naar de praktijk en voert wetenschappelijk onderzoek uit.

- Heeft een rol in de beleidsontwikkeling binnen het expertise gebied.

- Voldoet aan de accreditatie eisen van Practitioners Nederland.

- Heeft goede sociale vaardigheden op het gebied van stimuleren en motiveren van verpleegkundigen en medici, het overwinnen van weerstanden en het omgaan met conflict- en crisissituaties.

- Levert een bijdrage aan het opleiden van Intensive Care Practitioners

- Heeft een groot netwerk binnen Nederland en Europa door contact met andere Practitioners.

- Spreekt en inspireert op (inter)nationale congressen en symposia.

Functie-eisen, vaardigheden en verantwoordelijkheden

Lees meerarrow

- De Intensive Care Practitioner heeft de CZO geaccrediteerde opleiding tot Intensive Care Practitioner met goed gevolg afgerond.

- Zelfstandigheid is vereist bij het uitvoeren van de functie van Intensive Care Practitioner werkzaamheden binnen het expertise gebied conform richtlijnen en protocollen. De Intensive Care Practitioner neemt initiatief tot deskundigheidsbevordering en kwaliteitsverbeteringen.

- Sociale vaardigheden zoals tact, hulpvaardigheid, inlevingsvermogen, stimuleren, motiveren en corrigeren zijn vereist bij de intensieve contacten met patiënten en relaties en bij het adviseren en geven van aanwijzingen vanuit het aandachtsgebied aan diverse disciplines.

- Overtuigingskracht en het overbruggen van tegenstellingen is vereist bij het creëren van draagvlak voor nieuwe apparatuur, materialen, werkwijzen en zorgprotocollen.

- Communicatie op verschillende abstractieniveaus, zowel binnen het ziekenhuis als daarbuiten. Beschikt over een goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid ten behoeve van het schrijven van beleid en scholing.

- De Intensive Care Practitioner is innovatief waarbij organisatorische en didactische vaardigheden vereist zijn.